29 May 2024 05:21:01 PM

Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040

Evolusi Pelan Struktur Kuala Lumpur

Pelan Struktur Kuala Lumpur

(Diwartakan pada tahun 1984)

VISI

Bandar Raya yang Dinamik, Efisyen dan Selesa

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

(Diwartakan pada tahun 2004)

VISI

Bandar Raya Bertaraf Dunia

Penggantian PSKL2020 selaras dengan peruntukan Seksyen 10(1), Akta 267

Pelan Struktur
Kuala Lumpur 2040

(Diwartakan pada tahun 2023)

VISI

Bandar Untuk Semua

Proses Penyediaan PSKL2040

Penyediaan Laporan Draf PSKL2040

 • Pengumpulan Maklumat
 • Sesi Pra-rundingan bersama Orang Awam

Peringkat 1

Selesai
13 Januari 2020

Pameran Dan Pandangan Awam

 • Taklimat Pemahaman
 • Sesi Pendengaran Pandangan Awam

Peringkat 2

Selesai
10 Disember 2020

Kelulusan Pindaan Draf PSKL2040

 • Lembaga Penasihat Perancangan

Peringkat 3

Selesai
31 Ogos 2022

Pewartaan PSKL2040

 • Sesi Townhall
 • Sesi Libat Urus
 • Kelulusan YAB Perdana Menteri
 • Majlis Pelancaran PSKL2040

Peringkat 4

Selesai
23 November 2023

Kerangka Utama PSKL2040

6 Matlamat - Kandungan PSKL2040

 • PSKL - Matlamat 1 - Icon
  INOVATIF DAN PRODUKTIF

Meningkatkan nilai ekonomi bandar dengan menggalakkan inovasi sebagai penggerak ekonomi dan produktiviti bandar dan masyarakat di Kuala Lumpur

 • PSKL - Matlamat 2 - Icon
  INKLUSIF SAKSAMA DAN BERDAYA HUNI

Memastikan warga Kuala Lumpur mendapat pilihan, peluang dan akses kepada perumahan dan kemudahan masyarakat serta persekitaran kejiranan yang berkualiti

 • PSKL - Matlamat 3 - Icon
  HIJAU, SIHAT DAN VIBRAN

Mewujudkan persekitaran hijau yang berkualiti dan memperindah Kuala Lumpur sebagai bandar yang menarik untuk didiami dan bekerja

 • PSKL - Matlamat 4 - Icon
  PINTAR IKLIM DAN RENDAH KARBON

Memperkasa Kuala Lumpur sebagai bandar raya rendah karbon dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta penggunaan sumber yang cekap

 • PSKL - Matlamat 5 - Icon
  MOBILITI CEKAP DAN MESRA ALAM

Meluaskan rangkaian pengangkutan serta memantapkan sistem mobilitI Kuala Lumpur dalam menambah baik kemudahsampaian

 • PSKL - Matlamat 6 - Icon
  PERANCANGAN BERSEPADU DAN MAMPAN

Mengurus dan menyokong pertumbuhan Kuala Lumpur dari segi pembangunan fizikal dan spatial bagi menghasilkan pengunaan tanah yang optimum

0

Matlamat

0

Halatuju Strategik

0

Tindakan

Pelaksanaan PSKL2040

Pelaksanaan PSKL2040 dibuat dalam dua (2) bentuk iaitu pendekatan sektoral dan pendekatan spatial.

PELAN PENGURUSAN BANDAR

PELAN PENGURUSAN SPATIAL

Pelan Pengurusan Bandar (PPB)

Tadbir urus Bandar Raya Kuala Lumpur yang dinamik dan mampan akan berpandukan kepada tiga (3) pendekatan utama iaitu pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan 2030 (SDGs), mekanisme perancangan dan pembangunan serta kerangka tadbir urus pengurusan bandar.

Melalui tiga (3) pendekatan ini, tujuh (7) tindakan pelaksanaan yang dinamakan sebagai Pelan Pengurusan Bandar telah dikenal pasti sebagai kerangka kerjainstitusi PSKL2040.

PPB 7.
Pelan Perancangan Dan Tindakan Luar Jangka Bandar Raya Kuala Lumpur

PPB 7.

Meningkatkan keupayaan komuniti, institusi, perniagaan dan sistem di dalam bandar untuk berdaya tahan terhadap perubahan iklim dan tekanan perbandaran.

PPB 2.
Pencapaian Dasar dan Agenda Mampan 2030

PPB 2.

Memastikan agar halatuju strategik mencapai sasaran SDG serta menepati pelaksanaan NUA dalam penyediaan PSKL

PPB 5.
Pembentukan Pusat Kawalan Operasi Bandar Raya (City Command Centre)

PPB 5.

Meningkatkan tindak balas bagi aspek keselamatan, kesejahteraan dan kualiti perkhidmatan awam kepada penduduk Kuala Lumpur

PPB 4.
Pembentukan Kuala Lumpur Urban Observatory (KLUO)

PPB 4.

Membentuk satu pusat data, rujukan, pemantauan dan pelaporan yang khusus

PPB 6.
Pelan Komunikasi Bandar (City Communication Plan)

PPB 6.

Mengiktiraf nilai penglibatan komuniti dengan meningkatkan pemahaman perihal Kuala Lumpur serta meningkatkan penglibatan komuniti dalam proses membuat keputusan

PPB 3.
Pelan Tindakan Komuniti

PPB 3.

Mengalakkan Komuniti untuk Membentuk Pelan Tindakan Kejiranan tersendiri bagi Mengalakan Proses Perancangan yang Proaktif dan Membina Komuniti yang Responsif

PPB 1.
Pengurusan Bandar Yang Mampan

PPB 1.

Memastikan agar Kuala Lumpur mempunyai tadbir urus yang Inklusif, Dinamik dan Bertanggungjawab

Objektif Utama

Pelan Pengurusan Spatial Kuala Lumpur 2040

3 Komponen Utama

Sasaran PSKL2040

Matlamat 1 - Inovatif Dan Produktif

 • PSKL - Matlamat 1 - Icon
  Meningkatkan nilai ekonomi bandar dengan menggalakkan inovasi sebagai penggerak ekonomi dan produktiviti bandar dan masyarakat di Kuala Lumpur
0

Hala Tuju Strategik

Pertumbuhan Ekonomi Bandar yang Berdaya Saing

Persekitaran Kerja dan Niaga yang Kondusif

Pemangkin Pertumbuhan Ekonomi Wilayah yang Dinamik dan Kukuh

0

Tindakan

Sasaran Tahun 2040

Jumlah Pekerjaan 2040

1.2 Juta

tenaga buruh

Kadar Penyertaan Buruh

75%

termasuk sektor informal

Jumlah Pekerjaan 2040

1.08 Juta

penduduk bekerja

Fokus Ekonomi Baharu

Ekonomi Bersama

Ekonomi Digital

Ekonomi Kreatif

Kepantasan Jalur Lebar

1 Gbps

Matlamat 2 - Inklusif Dan Saksama

 • PSKL - Matlamat 2 - Icon
  Memastikan warga Kuala Lumpur mendapat pilihan, peluang dan akses kepada perumahan dan kemudahan masyarakat serta persekitaran kejiranan yang berkualiti
0

Hala Tuju Strategik

Perumahan untuk Semua Golongan Penduduk

Kejiranan Kondusif dan Menggalakkan Interaksi Sosial

0

Tindakan

Sasaran Tahun 2040

Penduduk 2040

2.35 Juta

(1.04% Kadar pertumbuhan setahun 2020-2040 – 1.98 juta tahun 2020)

Kediaman

100% berdasarkan 40% daripada jumlah keseluruhan unit kediaman

(Penyediaan perumahan mampu milik dan pelbagai pilihan sehingga 2040)

Kemudahan Masyarakat

100% Penyediaan kemudahan masyarakat
yang mudah akses dalam jarak 250-400 meter

Matlamat 3 - Hijau, Sihat Dan Vibrant

 • PSKL - Matlamat 3 - Icon
  Mewujudkan persekitaran hijau yang berkualiti dan memperindah Kuala Lumpur sebagai bandar yang menarik untuk didiami dan bekerja
0

Hala Tuju Strategik

Pembangunan Bandar yang Mengintegrasikan Alam Semula Jadi Biodiversiti

Persekitaran Bandar yang Menarik dan Kreatif

Rangkaian Hijau dan Warisan Bandar

Tadbir Urus Persekitaran Hijau dan Reka Bentuk Bandar yang Efektif

0

Tindakan

Sasaran Tahun 2040

Penyediaan Tanah Lapang

20m2/seorang
Nisbah tanah lapang dan penduduk 2040- 10.51m2/seorang tahun 2021

Pengekalan Hutan

100%
Pengekalan kawasan hutan dan rekreasi sedia ada 2040 – 84.62 hektar (0.40%) hutan tahun 2021)

Penaman Pokok

1 JUTA POKOK
Penanaman sehingga tahun 2040

Penghubung Taman

200km
Penghubung Taman

Utupan Kanopi

50%
Litupan Kanopi – 17%
litupan kanopi tahun 2016

Matlamat 4 - Pintar Iklim Dan Rendah Karbon

 • PSKL - Matlamat 4 - Icon
  Memperkasa Kuala Lumpur sebagai bandar raya rendah dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta penggunaan sumber yang cekap
0

Hala Tuju Strategik

Daya Tahan Terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Kecekapan Pengurusan Sumber Bandar

Kecekapan dalam Pengurangan Pelepasan Karbon

Pembangunan Komuniti yang Rendah Karbon

0

Tindakan

Sasaran Tahun 2040

Bandar Rendah Karbon

70%
Pengurangan intensiti pelepasan GHG

85%
Pengurangan intensiti pelepasan GHG

Tenaga Boleh Diperbaharui

30%
Tenaga boleh diperbaharui pada bangunan kormersial dan kediaman

Kitar Semula

40%
Pembuangan sisa pepejal digunakan untuk kitar semula

Matlamat 5 - Mobiliti Cekap Dan Mesra Alam

 • PSKL - Matlamat 5 - Icon
  Meluaskan rangkaian serta memantapkan sistem mobility Kuala Lumpur dalam menambah baik kemudahsampaian
0

Hala Tuju Strategik

Pembangunan Bandar yang Mengintegrasikan Alam Semula Jadi Biodiversiti

Persekitaran Bandar yang Menarik dan Kreatif

Rangkaian Hijau dan Warisan Bandar

0

Tindakan

Sasaran Tahun 2040

Mod Pengangkutan

60:40
Mod pengangkutan awam dan persendirian tahun 2030

70:30
Mod pengangkutan awam dan persendirian tahun 2040

Pejalan Kaki Dan Berbasikal

60%
Pengguna pejalan kaki dan berbasikal

>300km
Laluan pejalan kaki dan berbasikal

Matlamat 6 - Perancangan Bersepadu Dan Mampan

 • PSKL - Matlamat 6 - Icon
  Mengurus dan menyokong pertumbuhan Kuala Lumpur dari segi pembangunan fizikal dan spatial
0

Hala Tuju Strategik

Penggunaan Tanah yang Optimum dan Produktif

Pembaharuan Semula Kawasan Lama

Integrasi Pembangunan Tanah Dan Pengangkutan Awam

Perkongsian Ruang

Pengurusan Kawasan Khas

0

Tindakan

Sasaran Tahun 2040

Pembangunan Semula

30%
Daripada keseluruhan kawasan cadangan
– 139 kawasan

Penambahbaikan Kawasan

50%
Daripada keseluruhan kawasan cadangan
– 53 kawasan

Pembangunan Infill

50%
di kawasan perumahan dan komersial

PSKL2040
Dan Matlamat Pembangunan Mampan

Setiap matlamat, halatuju startegik dan tindakan yang digariskan dalam PSKL2040 mengambilkira pendekatan SDG seperti berikut:

Matlamat 1
Inovatif dan Produktif
3 Halatuju Strategik
14 Tindakan

Matlamat 2
Inklusif, Saksama dan Berdaya Huni
2 Halatuju Strategik
9 Tindakan

Perkaitan SGD

Matlamat 3
Sihat, Hijau dan Vibrant
4 Halatuju Strategik
12 Tindakan

Perkaitan SGD

Matlamat 4
Pintar Iklim dan Rendah Karbon
4 Halatuju Strategik
14 Tindakan

Matlamat 5
Mobiliti Cekap dan Mesra Alam
3 Halatuju Strategik
10 Tindakan

Perkaitan SGD

Matlamat 6
Pembangunan Bersepadu dan Mampan
5 Halatuju Strategik
15 Tindakan

Perkaitan SGD

Peruntukan Undang-Undang Berkaitan Penyediaan Dan Penerimaan Pelan Struktur

 • SEKSYEN 7

Keperluan penyediaan pelan struktur oleh Datuk Bandar dan dikemukakan kepada Menteri

 • SEKSYEN 8

Kuasa Menteri bagi kelulusan atau penolakan

 • SEKSYEN 9

Penyiaran Notis Awam makluman pewartaan bagi Seksyen 8

 • SEKSYEN 10

Perubahan, penambahan, penyemakan atau penggantian

 • SEKSYEN 10

Penyiaran notis dan pewartaan bagi Seksyen 10

Way Foward Selepas Pewartaan PSKL2040

Selepas perwartaan PSKL2040, satu pelan pelaksanaan akan disediakan dengan tujuan berikut:

Dokumen Digital PSKL2040

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Hubungi Kami

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur – Jabatan Perancangan Bandaraya

Tarikh Kemaskini : 29 May 2024
Keseluruhan Jumlah Pelawat : 95896
Skip to content